Συχνές Ερωτήσεις

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Καλέστε μας τηλεφωνικά, στείλτε μας email ή συμπληρώστε ένα ηλεκτρονικό αίτημα.
211 10 94 200
loipoikladoi@hab.com.gr


Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η υποχρέωση αποκατάστασης ζημιάς που προκαλείται σε τρίτους.

Καλύπτονται έναντι τρίτων ο οδηγός, ο κάτοχος και ο ιδιοκτήτης.

Η κλοπή εξαρτημάτων που κρίνονται απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του.

Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημιές του προκλήθηκαν από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση στο ασφαλισμένο για μικτή όχημα, ακόμα και στην περίπτωση υπαιτιότητας του ασφαλισμένου.

Είναι το ποσό που δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία ως αποζημίωση αλλά επιβαρύνει τον ασφαλισμένο.

Όταν το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την πραγματική αξία του ασφαλιζομένου αντικειμένου.

Η ασφαλιστική αποζημιώνει τη συνολική ζημιά μέχρι το ασφαλισμένο κεφαλαιο, χωρίς να ελέγχει τυχόν υπασφάλιση.

Είναι το έγγραφο που πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας, σύμφωνα με τους όρους και τα όρια κάλυψης που ισχύουν στη χώρα του ατυχήματος.

Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης.

Καλούμε την Γραμμή Άμεσης Βοήθειας στο 211 10 94260 Η υπηρεσία οδικής βοήθειας της εταιρίας μας, σε συνεργασία με την Inter Partner Assistance, είναι διαθέσιμη σε όλη την Ελλάδα, τις Μεσογειακές χώρες και την Ευρώπη, 24/7. Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει ρυμούλκηση, φόρτιση μπαταρίας και αλλαγή λάστιχου καθώς και ταξιδιωτική βοήθεια.

• Καλούμε την υπηρεσία «φροντίδα ατυχήματος» στο τηλέφωνο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
• Ειδοποιούμε την Αστυνομία, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει τραυματισμός.
• Συμπληρώνουμε με την καθοδήγηση του εκπροσώπου της «φροντίδας ατυχήματος» τη δήλωση ατυχήματος.
• Εάν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί λόγω του ατυχήματος, ζητάμε από την ίδια παραπάνω υπηρεσία, την ρυμούλκηση του οχήματος στο κατάλληλο συνεργείο.Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας του άλλου οχήματος, την ασφαλιστική του εταιρεία καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του άλλου οδηγού.

Τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ανά περίπτωση (πχ υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες). Ενδεικτικά, σε περίπτωση υλικών ζημιών απαιτούνται συνήθως:
• Αντίγραφο δελτίου συμβάντων, εφόσον έχει επιληφθεί η αστυνομία
• Δήλωση ατυχήματος
• Πραγματογνωμοσύνη
• Τιμολόγια επισκευής

Ατύχημα. Αναγγελία ατυχήματος, πραγματογνωμοσύνη οχήματος, εκτίμηση-αξιολόγηση ζημιάς, διακανονισμός ζημιάς, πληρωμή αποζημίωσης.